• Uitnodiging ALV

  Beste leden,

  Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op Maandag 18 juli a.s. om 19.30 uur. Op deze ALV wordt er door jullie als leden definitief een besluit genomen over de fusie tussen SC Creil en VV Bant.

  ALV
  Om over de definitieve fusie te kunnen besluiten, houden de beide verenigingen op maandag 18 juli a.s. een ALV. In deze vergadering stemmen jullie als leden over de fusie tussen SC Creil en VV Bant. Deze vergadering en stemming zal op een bijzondere wijze plaats vinden. Verder op in deze brief informeren wij jullie hier over.

  Fusievoorstel
  Tijdens de laatste Bijzondere ALV (BALV) in april 2021 hebben jullie kennis kunnen nemen van het fusiedocument. Dit fusiedocument is door notaris Prummel uitgewerkt in een fusievoorstel. In de ALV van 18 juli 2022 a.s. is het nu aan de leden om definitief in te stemmen met het de fusie tussen SC Creil en VV Bant. Dit is dan ook het belangrijkste en enige agendapunt voor deze ALV. Het fusievoorstel kun je vinden op de websites www.creilbant.nl.

  Spelregels over de stemming
  Voor het besluit van de leden om definitief te fuseren gelden er voor de stemming enkele spelregels. Deze spelregels hebben de verenigingen in hun statuten geregeld.

  Stemming SC Creil

  • In de statuten van SC Creil is opgenomen dat alle leden die door het bestuur van SC Creil als lid zijn toegelaten stemgerechtigd zijn.
  • Er wordt schriftelijk gestemd.
  • Leden tot 16 jaar hebben één stem.
  • Leden van 16 en 17 hebben twee stemmen.
  • Leden van 18 jaar en ouder hebben drie stemmen.
  • Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te laten brengen door een ander schriftelijk gemachtigd lid van 18 jaar of ouder.
  • Een lid kan per volmacht voor maximaal twee andere leden een stem uitbrengen.
  • Het volmacht formulier is te vinden op de website: www.sccreil.nl - 2/3 van de stemmen moet voor zijn om de fusie door te laten gaan.
  • We rekenen op jullie komst!

  Stemming VV Bant
  Voor de stemming door de leden van VV Bant gelden er andere spelregels. Bij een stemming over een fusie, moeten 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden (al dan niet via volmacht) aanwezig zijn in de ALV. Bij VV Bant hebben de leden die 18 jaar en ouder zijn stemrecht. Tijdens deze stemming dienen dan 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden voor de fusie te stemmen. Als hieraan wordt voldaan, dan is er sprake van een geldige stemming. Als hier niet aan wordt voldaan, dan dient er een nieuwe ALV te worden uitgeschreven. Daarom is het belangrijk dat de opkomst hoog is. Met betrekking tot de volmacht is er geen beperking.

  Voor beide verenigingen geldt, dat het belangrijk is dat jullie als leden je stem laat horen. Hiermee ontstaat er duidelijkheid over het draagvlak onder de leden én is er sprake van een rechtsgeldige uitspraak van de leden.

  Locatie
  In Creil zal worden gestemd in sportcafé de Ton. De locatie in Bant is MFC de Akkers.

  Op beide locaties zal de vergadering om 19.30 starten.

  Let op!

  • Je kunt als lid van de VV Bant niet stemmen in Creil en leden van SC Creil kunnen niet stemmen in Bant. Het zijn twee afzonderlijke stemmingen.
  • Na de stemming wordt de stembus in beide dorpen gesloten en vindt de telling plaats in het MFC de Akkers en Sportcafé de Ton. Vervolgens maken we de uitslag aan jullie bekend.

  Kortom reserveer 18 juli a.s. alvast in je agenda en kom naar de ALV!!!

  Vragen
  Heb je naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen, neem gerust contact met ons op.

  Met vriendelijke groet,
  namens het bestuur van SC Creil en VV Bant